Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sunnynails.pl 

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Jakub Peller przedsiębiorca  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - jaapee Jakub Peller z siedzibą, przy ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa (dzielnica Ursus), używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 8133496599 oraz nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON 180226428, zwanym dalej Sunny Nails.

Dane osobowe zbierane przez SunnyNails za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

RODZAJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.SunnyNails zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. 

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 

a) założenia (rejestracji) konta w SunnyNails, w celu utworzenia i zarządzania nim

b) składania zamówienia na stronie SunnyNails.pl, w celu wykonania umowy sprzedaży

c) subskrypcji (np. Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (np. informacja o nowościach i promocjach)

3.Podczas korzystania ze strony SunnyNails.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

4.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie SunnyNails.pl. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania SunnyNails.pl do preferencji Klientów, administrowania stroną SunnyNails.pl, a także dostosowania do Klientów  wyświetlanych reklam na stronach internetowych SunnyNails.pl

 

5.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w SunnyNails.pl takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

 6.Przekazanie danych osobowych do SunnyNailsjest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem SunnyNails.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji Konta uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SunnyNailsprzy prowadzeniu strony SunnyNails.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom SunnyNails co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

a)Podmioty przetwarzające. SunnyNails korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SunnyNails. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostawcy systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie SunnyNails.pl, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 

b)Administratorzy. SunnyNails korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są: 

a)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SunnyNails tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SunnyNails i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

b)w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SunnyNails tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 3.W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym SunnyNails.pl, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: 

a) firmom kurierskim jak DPD, GLS, UPS, DHL, INPOST, Paczkomaty, Poczta Polska, Paczka w Ruchu itp. - w zależności od wybranej przez Klienta formy wysyłki

b) w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” dane mogą zostać przekazane pracownikowi placówki SunnyNails, upoważnionemu do przetwarzania danych, z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa tychże danych.

4.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790. 

5.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony SunnyNails.pl do preferencji Klientów. 

6.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji (Newsletter) na jego adres e-mail SunnyNails będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na stronie SunnyNails.pl. 

7. SunnyNails udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym jeśli takie żądanie nastąpi, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY I DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SunnyNails. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SunnyNails może świadczyć jedynie za zgodą. 

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Odwołanie zgody wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość – oznacza to, że od chwili otrzymania oświadczenia o odwołaniu zgody, nie można już opierać na zgodzie przetwarzania danych; wszystkie te czynności, które opierały się na zgodzie i miały miejsce wcześniej pozostają ważne. Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo to składa się z dwóch uprawnień:

a) możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych,

b) możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie .

Prawo do bycia zapomnianym można wykonać, jeżeli spełniona jest choć jedna z następujących przesłanek:

a) jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych,

c) jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych,

d) jeżeli dane osobowe były przetwarzane „niezgodnie z prawem”,

e) jeżeli dane osobowe „muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator”,

f) jeżeli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym, SunnyNails zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

a) istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,

b) sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Klient ma prawo uzyskać od SunnyNails potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: 

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Klient ma prawo do żądania od SunnyNails niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej jaapee@jaapee.pl

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył SunnyNails, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez SunnyNails bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku SunnyNails prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności, w tym żądania zmiany i usnięcia danych lub anulowania subskrypcji newslettera proszę kierować na maila jaapee@jaapee.pl

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018.

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Telefon:+48 22 730 66 96

Telefon:+48 604 173 800

sklep@sunnynails.pl