Kategorie


Regulamin Sklepu Internetowego www.sunnynails.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy www.sunnynails.pl, prowadzony jest przez Jakuba Pellera przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą - jaapee Jakub Peller z siedzibą, przy ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa (dzielnica Ursus), używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 8133496599 oraz nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON 180226428;

1.2. Pod pojęciem Sklep rozumie się Sklep Internetowy www.sunnynails.pl lub sprzedawcę;

1.3. Pod pojęciem Klienta lub Kupującego rozumie się – konsumenta, czyli osobę fizyczną, która nabywa rzecz (towar konsumpcyjny) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (vide: art. 1 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.)(dalej zwana również jako u.s.k.), a także inny podmiot posiadający, co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną.

1.4. Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma, sprzedawana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy

1.5. Pod pojęciem Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie;

1.6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

1.7. Za adres email Sklepu uważa się adres: sklep@sunnynails.pl, za numer telefonu [tel. +48 22 730 66 96, kom. +48 604 173 800], za adres ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa (Ursus), za adres do korespondencji uważa się: jaapee Jakub Peller, Skr. Pocztowa 39; 02-495 Warszawa 122.

1.8. Prawa i obowiązki Sklepu i Klienta wynikające z zawartej umowy regulują, niżej wymienione ustawy:
-Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
-Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) (zwana dalej także jako u.s.k.),
-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm) (zwana dalej także jako K.c.),.
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.).

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2.2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.3. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2.4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć:
• dodanie do Koszyka produktów towaru z oferty Sklepu;
• zatwierdzenie ostatniego kroku zamówienia towarów w Sklepie (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) i uzupełnieniu formularza zawierającego dane kupującego zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, tj. prawidłowe podanie wyczerpujących danych osobowych i pełnych aktualnych danych adresowych, wyboru formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

2.5. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i akceptuje jego postanowienia. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez Niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą, a Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

2.6. Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub w innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie (np. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email, jeszcze przed nadaniem przesyłki do firmy kurierskiej, celem przesłania do Klienta);

2.7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą wiadomości e-mail.

2.8. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie i za porozumieniem inaczej.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (zł polski) i stanowią wartości brutto, gdyż zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Jednakże, ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

3.2. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem, przy odbiorze towaru lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sklepu (przedpłata), każdorazowo przedkładany informacyjnie zamawiającemu Klientowi. Płatności można także dokonać za pośrednictwem Dotpay.

3.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
• w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po dokonaniu zatwierdzenia ostatniego kroku zamówienia przez Klienta;
• w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu;
• w przypadku zamówień opłaconych przez Dotpay - po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora.

3.4. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.

3.5. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni kalendarzowych ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub wysłania dostępnych pozycji w zamówienia, Klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres email lub telefonicznie. Jednakże, Sklep będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia lub wysłaniem dostępnych pozycji zamówienia, skontaktować się z Klientem, celem wyjaśnienia przyczyn anulowania, wysłania dostępnych pozycji zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia.

3.6. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia to jest, gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 5 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.

3.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3.8. Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT.

3.9. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, w związku z płatnościami za zamówiony towar, Sklep zwróci nadpłatę przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową

4. DOSTAWY

4.1. Sklep realizuje założone zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej, realizowane są poprzez indywidualnie porozumienie z Klientem i w zależności od kraju docelowego, wagi przesyłki oraz możliwości wysłania zamówionych produktów w jednej paczce.

4.2. Wysłanie zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe jest po uprzednim opłaceniu centy towaru i kosztu przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.

4.3. Koszty wysyłki (nadania towaru) w całości pokrywa kupujący - Klient.

4.4. Koszt wysyłki wyliczany jest indywidualnie do złożonego zamówienia i zależy od wyboru firmy dostawczej, tj. firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika oraz formy płatności, a także łącznej wagi zamówienia. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto i zawierają należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu nadania wysyłki.

4.5. Czas realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie i jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili nadania zamówionych towarów ze Sklepu do Klienta, jednakże przy zastrzeżeniu, iż pod uwagę brane są dni robocze.

4.6. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską.

4.7. Dostawa zamówionych towarów, co do zasady następuje:
• Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.

4.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5. POLITYKA RABATOWA

5.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

5.2. Rabaty są przyznawane dla Grup Klientów (rabaty wynikające z prowadzonych przez Sklep akcji) lub indywidualnie (w zależności od wielkości i częstości zakupów).

5.3. Przyznane rabaty nie sumują się.

5.4. W sytuacji gdy Klientowi przysługują różne rabaty indywidualne lub dla Grup Klientów stosowany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla Klienta.

5.5. Rabaty naliczane są od ceny detalicznej brutto.

5.6. Rabaty naliczane są do osiągnięcia kwoty minimalnej produktu, ustalanej przez Sklep.

5.7. Klient który otrzymał kod rabatowy może go wykorzystać jedynie w terminie wskazanym na kuponie. Firma jaapee Jakub Peller zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych produktów / grup produktów z promocji. W szczególności rabat nie dotyczy: zestawów startowych, produktów do depilacji, czasopism, urządzeń.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (słownie: dziesięć dni). Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.2. W razie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wywołuje ono skutek taki, że umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest niezmieniony, tj. nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony lub zostały zdjęte plomby zabezpieczające sam towar (a nie opakowanie lub oryginalne pudełko). Klient wraz z odsyłanym towarem jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. W przypadku zwrotu towaru zmienionego - uszkodzonego lub zniszczonego, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

6.4. Jeśli wszystkie warunki określone w pkt. 6.3. zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Klienta konto.

6.5. Jeżeli umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy konsumentem, a Sklepem (przedsiębiorcą) - sprzedaż konsumencka, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową polega na tym, że:
a) w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości rzecz:
– nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi,
– nie posiada cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru,
– nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru (art. 4 ust. 2 u.s.k.),
b) w przypadku braku indywidualnych uzgodnień towar (art. 4 ust. 3 u.s.k.):
– nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
– jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
– nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, odnoszących się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować, wyrażonych również w oznakowaniu towaru lub reklamie,
– jest nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży (art. 6 u.s.k.)

6.6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Wówczas, kiedy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Wzór oświadczenia o niezgodności towaru z umową znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.7. Terminy

6.7.1. Pod rygorem utraty uprawnień konsument ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o niezgodności rzeczy z umową przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (art. 9 ust. 1 u.s.k.).

6.7.2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku (art. 10 ust. 1 u.s.k.).

6.7.3. Roszczenia kupującego przedawniają się, a uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Terminy te nie mogą się skończyć przed upływem terminu dwóch lat od wydania towaru kupującemu (art. 10 ust. 2 u.s.k.)

6.8. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy (art. 10 ust. 3 u.s.k.).

6.9. Sklep w przypadku zawierania umowy z nie konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady:
a) fizyczne (art. 556 § 1 K.c.) – polegające na tym, że rzecz:
– ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
– nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
– rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
b) prawne (art. 556 § 2 K.c.) – polegające na tym, że rzecz sprzedana:
– stanowi własność osoby trzeciej,
– jest obciążona prawem osoby trzeciej,

6.10. Uprawnienia kupującego w przypadku wad fizycznych

6.10.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady fizyczne, kupujący może:
a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
c) żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (art. 561 § 1 k.c.),
d) żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy (art. 561 § 2 k.c.),
e) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 566 k.c.):
– w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
– ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.10.2. Kupujący, nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli wady są nieistotne – wówczas sprzedawca może naprawiać albo wymieniać rzecz do skutku (art. 560 § 1 k.c.).

6.10.3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 k.c.).

6.11. Uprawnienia kupującego w przypadku wad prawnych.

6.11.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady prawne, kupujący może:
a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
c) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 574 k.c.):
– w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
– ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, zwrot kosztów procesu) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.12. Terminy realizacji uprawnień z rękojmi są terminami zawitymi, co oznacza, że po ich upływie uprawnienie wygasa, a zatem przestaje istnieć.

6.13. W przypadku wad fizycznych kupujący ma obowiązek zawiadomić kupującego o wadzie pod rygorem utraty uprawnień.

6.14. Termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie to (art. 563 k.c.):
• 1 miesiąc:
– od jej wykrycia,
– po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności kupujący mógł wykryć wadę, jeżeli zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte,
• przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą:
– niezwłocznie po zbadaniu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju,
– niezwłocznie po wykryciu wady, gdy wada wyszła na jaw dopiero później.

6.15. W przypadku wad prawnych kupujący nie ma obowiązku zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, ale jeżeli przeciwko niemu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 k.c.).

6.16. Zawiadomienie o wadzie zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do Sklepu zawiadomienia o wadzie towaru wraz z wyżej opisanymi i wymaganymi dokumentami. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia ustosunkuje się merytorycznie do treści zawiadomienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Wzór zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

6.17. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu zawiadomienia o zaistnieniu wady w towarze.

6.18. Miejsce i sposób składania reklamacji:

6.18.1. Pisemnie na adres siedziby Sklepu: ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa;

6.18.2. Pisemnie na adres do korespondencji Sklepu: Skr. Pocztowa 39, 02-495 Warszawa 122;

6.18.3. Mailowo na adres email Sklepu: sklep@sunnynails.pl

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, archiwizacji, informowania o promocjach oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient to wyrazi zgodę. Dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi wykwalifikowanymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie i/lub zawodowo tym zakresem działalności gospodarczej.

7.2. Dane osobowe są przekazywane firmom podejmującym się dostarczenia przesyłki z towarem lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonywania umowy zawartej z Klientem. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, jednakże mogą być przekazywane uprawnionym organom, żądającym takich informacji.

7.3. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów.

7.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sklep.

7.5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie za pomocą wiadomości email.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdują się w sekcji POLITYKA PRYWATNOŚCI

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część


W załączeniu:
1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
2. Wzór zawiadomienia Sklepu o niezgodności towaru z umową;
3. Wzór zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru.

Obowiązuje dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku.

 

Sprzedaż w sklepie sunnynails.pl prowadzona jest przez Jakuba Pellera, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą jaapee Jakub Peller, z siedzibą, przy ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa (dzielnica Ursus), używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 8133496599, nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON 180226428 oraz nr GIOŚ E0017411W, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Kontakt możliwy jest w następujący sposób:

 

- pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorcy,
- pocztą elektroniczną na adres: sklep@sunnynails.pl
- telefonicznie pod numerami: +48 22 730 66 96 lub +48 604 173 800 (pn: 7-16, wt-czw: 8-16, pt: 8-15 z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

Istotne cechy świadczenia i właściwości Towaru wystawionego w Transakcji określone są w opisie danej Transakcji.

 

Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest opisie danej Transakcji i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Jednak cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno w opisie danej Transakcji, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

 

Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

 

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- płatność za pomocą systemu PayU.
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

Informacje dot. rachunków bankowych Sprzedającego:

- bank: mBank; numer rachunku: 63 1140 2004 0000 3902 5185 0946

 

Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

 

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy zalecamy podawanie w tytule przelewu jedynie numeru zamówienia – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.

 

Transakcja, jej opis i cena Towaru jest wiążąca z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji.

 

Niektóre oferowane Towary objęte są również gwarancją.  Fakt objęcia Towaru również gwarancją podany jest w opisie danej Transakcji. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Warunki gwarancji wskazane są w dołączanej do Towaru karcie gwarancyjnej.

 

 

 

 

 

Opis procedury reklamacyjnej:

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@sunnynails.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy (Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy Kupujących będących konsumentami:

 

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (jaapee Jakub Peller, ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa, tel. 22 730 66 96, 604 173 800, email: sklep@sunnynails.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: jaapee Jakub Peller, ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa, tel. 22 730 66 96, 604 173 800, email: sklep@sunnynails.pl

 

– Ja/My (*): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta(-ów) (*):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (*) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 – Data:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres jaapee Jakub Peller, ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umow

 

 

 

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Telefon:+48 22 730 66 96

Telefon:+48 604 173 800

sklep@sunnynails.pl